اخباراقتصادی

قیمت سکه از ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عبور کرد!

شبکه کلمه/ داده ها و گزارش ها نشان می دهد که قیمت سکه از ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عبور کرد!

گفته می شود که نیم سکه نیز به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا