اخباراهل سنت

یکی از قتل های زنجیرەای؛ ماموستا ربیعی محبوب کردستان

یکی از همراهان “شبکه کلمه”، در یادداشت ارسالی خود نوشت:

سال ۷۵ دانشجو بودم در دانشگاە کردستان. خبر رسید کە ماموستا ربیعی امام جماعت اهل سنت کرمانشاه بە طرز بسیار مشکوکی فوت شدە است. در همان زمان نوک اتهام گریبان سازمان اطلاعات را گرفتە بود.

استاد ربیعی ادیب و فقیە اهل سنت کە در میان کوردهای اهل تشیع و یارسان ها هم محبوب و عزیز بود و بە نوعی رهبر فقهی و مذهبی مردم کردستانات شمردە میشد. او ازنظر جسمی هم سالم و توانا بود و اهل ورزش و کوهنوردی. بە همین دلیل هیچکس مرگ مشکوکش را باور نمی کرد.
ربیعی ربیعی شهادتت مبارک ابراز این تفکر بود کە او را حذف نمودەاند همانطور کە بسیاری دیگر از کردها و اهل سنت و فعالین دیگر ایرانی حذف شدە بودند کسانی چون ضیائی، مختاری و پویندە و فروهرها و …

صدای او که از طریق رادیو و نوار کاست به همە خانەها راە یافتە بود هرگز فراموش نخواهد شد. صدای ربیعی هنوز هم برای بسیاری، یک نوستالژی پر از حسرت و افسوس است و مناجات سحرگاە رمضانش با دل مسلمانان کورد همان کاری را خواهد کرد کە ربنای شجریان با قلوب مسلمانان.

آن زمان اینترنت و ماهوارە نبود، سانسور شدید خبری اجازە هیچگونە نشر خبری نمی داد.

خارج از کردستانات انگار نە انگار که بخشی از این ایران دردمند است و نیازمند همراهی و همدردی است.

متاسفانه زیر نفوذ تبلیغات صدا و سیما و سینما، انگار کوردها و اهل سنت، تمام حق ایرانیان را خوردەاند، کسی هم اگر می شنید یا می گفت دست حکومت درد نکند حقشونە، و یا اگر هم منصف بودن در سکوت از کنار خبر می گذشت.

مردم بە خیابانها آمادە بودند و بر عاملیشن مرگ و برای ربیعی رحمت می فرستادند.
مرگ بر تروریست
مرگ بر منافق
کشتن یک مسلمان // خیانت است بە قرآن
ربیعی ربیعی. راهت ادامە دارد
چوە ڕیزی شەهیدان // ماموستایی بەڕێزمان
ربێعی ناوت بەرزە // دوژمن ئەخاتە لەرزە
گەلی کوردی موسوڵمان // ئینتقام ئینتقام

جو متشنج بود و راهپیمایی و تظاهرات و اعتراضات درمساجد و مراکز مهم کرمانشاهان و کردستان فراگیر شدە بود. تعداد زیادی در تظاهرات اعتراضی، مورد اذیت و آزار و باتون قرار گرفتند و خیلی ها دستگیر شدە و محکوم بە حبس و … شدند.

مدتها گذشت تا این کە پروندە فساد و قتل های تیم سعید امامی در سازمان اطلاعات افشا شد.

اگر همان روزها بە اعتراضها توجە می کردند و بررسیش می نمودند کشتەهای این تیم زیاد نمیشد اما متاسفانە هموارە مردم را نامحرم و اعتراضاتشان را به هیچ انگاشتند و امروزە نیز ….

در این ایام و در سیزدە آذر ۱۴۰۱ یاد و نام استاد ربیعی و بسیاری از قربانیان گمنام دیگر بە خیر. مٲوایشان بهشت و قلب آزادگان باد.

دکمه بازگشت به بالا