اخبارایران

حمله به دانشجویان پردیس مرکزی

شبکه کلمه/ پردیس مرکزی؛ گروهی از بسیجی ها و نیروهای لباس شخصی با همکاری حراست به دانشجویان حمله کردند.

دکمه بازگشت به بالا