اخبارحقوق بشر

رفتاری که با سیامک نمازی می شود خیلی بی رحمانه است!

شبکه کلمه/ عمادالدین باقی، با انتقاد از رفتارهای مسئولان نظام جمهورى اسلامى نسبت به سیامک نمازی نوشت:

اگر کسی در جریان محتوای این پرونده باشد کاملا با این شکوه همنوایی می کند.

آقای سیامک نمازی پس از اینهمه سال حبس بدون مرخصی، هیچوقت از اعتدال در کلام و رفتار خارج نشد و همین برای اثبات نادرستی رفتار با او‌ کفایت می کند.

رفتار با او را (به ویژه اگر با فرزند بعضی از مقامات و ارتباط شان با گروه های تروریستی مقایسه کنید که اخیرا اعلام کردند مشمول عفو و آزادی شده اند) خیلی رفتار بیرحمانه ای است و با هیچیک از قواعد حقوقی و شرعی توجیه پذیر نیست.

انسان با دشمن خود هم چنین نمی کند. یک لحظه تصور کنید با خود شما یا فرزندتان چنین کاری بشود خشنود می شوید؟

چرا از کمترین حق او‌ که مرخصی است دریغ می کنید؟

دکمه بازگشت به بالا