اخبارحقوق بشر

در ماە اوت ٢٠٢٢ دست کم ٩٣ شهروند در کردستان بازداشت شدند

شبکه کلمه/ به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، در ماە اوت ٢٠٢٢ دست کم ٩٣ شهروند در کردستان بازداشت شدند، ٢ نفر اعدام شدند، ٣ کودک بە قتل رسید، ٣٤ کولبر و کاسبکار کشتە وزخمی شدند، ٩ کارگر هنگام کار کردن دچار سانحە کار شد و جان باختند، دستکم یک نفر بر اثر انفجار کشتە شد، دستکم ٣٤ نفر خودکشی کردند و نهایتا در ماه جولای دستکم ٢ زن بە قتل رسیدند.

آمار هانا از نقض حقوق بشر شهروندان کُرد بدین ترتیب است.
بازداشتها:
در ماە اوت ٢٠٢٢، دستكم ٩٣ شهروند توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خودسرانە و بدون هیچگونە قرار بازداشتی از طرف دادگاە، بازداشت شده اند. این بازداشتها توسط نیرویهای اطلاعات، لباس شخصی، نیروهای ویژە و همچنین فراخواندن بوسیلە تلفن انجام گرفتە است.
از مجموع دستگیر شدەگان ٨٦ نفر مرد و ٧ نفر زن بودند.
اعدام‌ها:
در ماە اوت ٢٠٢٢ دستکم ٢ شهروند کرد کە یکی از آنها بە جرم قتل عمد و دیگری بە جرایم مربوط بە مواد مخدر اعدام شدەاند.
کولبران و کاسبکاران:
در ماە اوت ٢٠٢٢میلادی ٣٤ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شده‌اند.
از این تعداد ١٩ نفر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شدەاند، و ٣ نفر بر اثر انفجار مین زخمی شدە است.
زنان:
در ماە اوت ٢٠٢٢ دستکم ٧ زن توسط نهادهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدەاند همە بازداشت شدەگان بە جرم فعالیتهای صنفی، کارگری، سیاسی و همکاری با احزاب کرد اپوزسیون جمهوری اسلامی و یک مورد هم بە جرم فعالیت مذهبی بازداشت شدەاند.
زن کشی:
در ماە اوت ٢٠٢٢ دستکم ٢ زن در ارتباط با قتل ناموسی و اختلافات خانوادگی توسط شوهر یا افراد درجە یک خانوادە در شهرهای خوی و کرمانشاە بە قتل رسیدەاند.
خودکشی:
در ماە اوت ٢٠٢٢ دستکم ٣٤ نفر در شهرها و روستاهای کردستان خودکشی کردەاند.
انفجار مین:
در ماە اوت ٢٠٢٢، در مرزهای کُردستان یک نفر در اثر انفجار مین و مواد منفجره به جای مانده از جنگ ایران و عراق و همچنین مینهای جدید کاشتە شدە توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشتە شدە است.
کودکان:
در ماه اوت ٢٠٢٢، ۷ کودک خودکشی کردند، ٢ کودک بوسیلە شلیک نیروهای انتظامی کشتە شدند و یک کودک هم هنگام کار دچار حادثە شد و جان باخت.

دکمه بازگشت به بالا