ایران

۱۳۰ فعال مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواستار تغییر ساختار حکومتی در ایران شدند

بیش از ۱۳۰ تن از فعالان مدنی و روشنفکران ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از «پنهان‌کاری» مقام‌های ایران و «ناموفق»‌ خواندن حکومت در مدیریت بحران کرونا، خواستار تغییر ساختاری در کشور شدند.

در این بیانیه که روز شنبه ۹ فروردین‌ماه منتشر شده امضاکنندگان نوشته‌اند: «بی‌تدبیری توأمان کوتاه‌مدت و ساختاری برای مقابله با بحران و سال‌ها اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، وضعیتی اسفناک در برابر ما ترسیم کرده است.»

در ادامه این بیانیه که خطاب به «اراده و آگاهی عمومی» منتشر شده آمده است: «تقریباً همه متفق‌القول‌اند که حاکمیت در اطلاع‌رسانی درباره بیماری پنهان کاری کرده و در مدیریت بحران حاصل از آن ناموفق بوده است.»

این بیانیه همچنین شیوع این ویروس را موجب آشکار شدن «شکاف‌ها و تناقضات نظام‌های اقتصادی-‌سیاسی» خوانده‌اند.

امضاکنندگان به وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف از جمله افراد فقیر و کم‌درآمد،‌ کولبرها و دستفروش‌ها اشاره کرده و همچنین درباره وضعیت زندانیان و عدم دسترسی آن‌ها به امکانات بهداشتی و درمانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

این بیانیه از حکومت ایران خواسته‌ است به جای «سوء‌استفاده‌های ایدئولوژیک» به سوی «تغییر ساختاری» گام بردارد.

بیش از ۱۳۰ تن از فعالان مدنی و روشنفکران ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از «پنهان‌کاری» مقام‌های ایران و «ناموفق»‌ خواندن حکومت در مدیریت بحران کرونا، خواستار تغییر ساختاری در کشور شدند.

در این بیانیه که روز شنبه ۹ فروردین‌ماه منتشر شده امضاکنندگان نوشته‌اند: «بی‌تدبیری توأمان کوتاه‌مدت و ساختاری برای مقابله با بحران و سال‌ها اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، وضعیتی اسفناک در برابر ما ترسیم کرده است.»

در ادامه این بیانیه که خطاب به «اراده و آگاهی عمومی» منتشر شده آمده است: «تقریباً همه متفق‌القول‌اند که حاکمیت در اطلاع‌رسانی درباره بیماری پنهان کاری کرده و در مدیریت بحران حاصل از آن ناموفق بوده است.»

این بیانیه همچنین شیوع این ویروس را موجب آشکار شدن «شکاف‌ها و تناقضات نظام‌های اقتصادی-‌سیاسی» خوانده‌اند.

امضاکنندگان به وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف از جمله افراد فقیر و کم‌درآمد،‌ کولبرها و دستفروش‌ها اشاره کرده و همچنین درباره وضعیت زندانیان و عدم دسترسی آن‌ها به امکانات بهداشتی و درمانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

این بیانیه از حکومت ایران خواسته‌ است به جای «سوء‌استفاده‌های ایدئولوژیک» به سوی «تغییر ساختاری» گام بردارد.

بیش از ۱۳۰ تن از فعالان مدنی و روشنفکران ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از «پنهان‌کاری» مقام‌های ایران و «ناموفق»‌ خواندن حکومت در مدیریت بحران کرونا، خواستار تغییر ساختاری در کشور شدند.

در این بیانیه که روز شنبه ۹ فروردین‌ماه منتشر شده امضاکنندگان نوشته‌اند: «بی‌تدبیری توأمان کوتاه‌مدت و ساختاری برای مقابله با بحران و سال‌ها اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، وضعیتی اسفناک در برابر ما ترسیم کرده است.»

در ادامه این بیانیه که خطاب به «اراده و آگاهی عمومی» منتشر شده آمده است: «تقریباً همه متفق‌القول‌اند که حاکمیت در اطلاع‌رسانی درباره بیماری پنهان کاری کرده و در مدیریت بحران حاصل از آن ناموفق بوده است.»

این بیانیه همچنین شیوع این ویروس را موجب آشکار شدن «شکاف‌ها و تناقضات نظام‌های اقتصادی-‌سیاسی» خوانده‌اند.

امضاکنندگان به وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف از جمله افراد فقیر و کم‌درآمد،‌ کولبرها و دستفروش‌ها اشاره کرده و همچنین درباره وضعیت زندانیان و عدم دسترسی آن‌ها به امکانات بهداشتی و درمانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

این بیانیه از حکومت ایران خواسته‌ است به جای «سوء‌استفاده‌های ایدئولوژیک» به سوی «تغییر ساختاری» گام بردارد.

بیش از ۱۳۰ تن از فعالان مدنی و روشنفکران ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از «پنهان‌کاری» مقام‌های ایران و «ناموفق»‌ خواندن حکومت در مدیریت بحران کرونا، خواستار تغییر ساختاری در کشور شدند.

در این بیانیه که روز شنبه ۹ فروردین‌ماه منتشر شده امضاکنندگان نوشته‌اند: «بی‌تدبیری توأمان کوتاه‌مدت و ساختاری برای مقابله با بحران و سال‌ها اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، وضعیتی اسفناک در برابر ما ترسیم کرده است.»

در ادامه این بیانیه که خطاب به «اراده و آگاهی عمومی» منتشر شده آمده است: «تقریباً همه متفق‌القول‌اند که حاکمیت در اطلاع‌رسانی درباره بیماری پنهان کاری کرده و در مدیریت بحران حاصل از آن ناموفق بوده است.»

این بیانیه همچنین شیوع این ویروس را موجب آشکار شدن «شکاف‌ها و تناقضات نظام‌های اقتصادی-‌سیاسی» خوانده‌اند.

امضاکنندگان به وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف از جمله افراد فقیر و کم‌درآمد،‌ کولبرها و دستفروش‌ها اشاره کرده و همچنین درباره وضعیت زندانیان و عدم دسترسی آن‌ها به امکانات بهداشتی و درمانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

این بیانیه از حکومت ایران خواسته‌ است به جای «سوء‌استفاده‌های ایدئولوژیک» به سوی «تغییر ساختاری» گام بردارد.

بیش از ۱۳۰ تن از فعالان مدنی و روشنفکران ایرانی با امضای بیانیه‌ای مشترک ضمن انتقاد از «پنهان‌کاری» مقام‌های ایران و «ناموفق»‌ خواندن حکومت در مدیریت بحران کرونا، خواستار تغییر ساختاری در کشور شدند.

در این بیانیه که روز شنبه ۹ فروردین‌ماه منتشر شده امضاکنندگان نوشته‌اند: «بی‌تدبیری توأمان کوتاه‌مدت و ساختاری برای مقابله با بحران و سال‌ها اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، وضعیتی اسفناک در برابر ما ترسیم کرده است.»

در ادامه این بیانیه که خطاب به «اراده و آگاهی عمومی» منتشر شده آمده است: «تقریباً همه متفق‌القول‌اند که حاکمیت در اطلاع‌رسانی درباره بیماری پنهان کاری کرده و در مدیریت بحران حاصل از آن ناموفق بوده است.»

این بیانیه همچنین شیوع این ویروس را موجب آشکار شدن «شکاف‌ها و تناقضات نظام‌های اقتصادی-‌سیاسی» خوانده‌اند.

امضاکنندگان به وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف از جمله افراد فقیر و کم‌درآمد،‌ کولبرها و دستفروش‌ها اشاره کرده و همچنین درباره وضعیت زندانیان و عدم دسترسی آن‌ها به امکانات بهداشتی و درمانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

این بیانیه از حکومت ایران خواسته‌ است به جای «سوء‌استفاده‌های ایدئولوژیک» به سوی «تغییر ساختاری» گام بردارد.

دکمه بازگشت به بالا