اخبارایران

دخل و خرج خانوارها در ایران: ۶,۲ میلیون خانوار به‌صورت کامل بیکار هستند

بانک مرکزی دخل و خرج خانوارها برای سال ۹۶ را منتشر کرد: میانگین هزینه یک خانوار ۳,۳ نفره سه میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده که مسکن و مواد غذایی، ۶۰ درصد سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد.

بر اساس ادعای بانک مرکزی کشور، دخل و خرج خانوارها در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است و درآمد خانوار از سه میلیون و ۲۶۹ هزار تومان به سه میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده که بیانگر افزایش ۳۹۱ هزار تومانی درآمد ماهیانه است.

میانگین هزینه خانوار ۳,۳ نفره هم برای سال گذشته سه میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۵ حدود ۷,۲ درصد معادل ۲۳۵ هزار تومان رشد نشان می‌دهد.

همچنان بر اساس ادعای بانک مرکزی، خانوارها به صورت میانگین ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان مازاد درآمد داشته‌اند. این ادعا اما با رقم بانک مرکزی مبنی بر کاهش توان پس‌انداز خانوارها همخوان نیست. این بانک پیشتر از میل‌کردن قدرت پس‌انداز خانوارها به صفر، به ویژه در دهک‌های درآمدی اول تا چهارم خبر داده بود.

در این گزارش بانک مرکزی منبع درآمد حدود ۷۰ درصد خانوارها «درآمدهای پولی» ناشی از دستمزد و نزدیک به ۳۰ درصد نیز «درآمدهای غیرپولی» اعلام شده است. درآمدهای غیرپولی شامل درآمد ناشی از اجاره و یا درآمدهای متفرقه دیگر است.

در همین گزارش مشخص شده که ۲۸ درصد خانوارها فاقد «حتی یک فرد شاغل» هستند که این رقم به نسبت سال ۹۵ حدود ۲۶ درصد گزارش شده بود. بر این مبنا حداقل شش میلیون و ۷۲۰ هزار خانوار ساکن ایران به صورت کامل بیکار هستند. این آمار با نرخ رسمی بیکاری که جمعیت بیکاران را حدود ۲,۳ میلیون تن برآورد می‌کند، همخوان نیست. برپایه این گزارش جمعیت بیکاران در ایران بیش از شش میلیون تن خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا