سیاسیمقاله

فراموش نکنیم!

فراموش نکنیم!

احمد زیدآبادی

در دورۀ آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که نظام تحریم های بین المللی علیه ایران در حال تشدید بود؛ برخی از کارشناسان حوزۀ نفت و بانکداری که با رادیو فردا یا بی بی سی مصاحبه می کردند؛ بر سه نکته انگشت می گذاشتند.
نخست اینکه، خرید نفت ایران، اساساً قابل تحریم نیست و اگر چنین اتفاقی بیفتد؛ بهای نفت سر به فلک می کشد و چه بسا به ۳۰۰ یا ۵۰۰ یا حتی ۷۰۰ دلار در هر بشکه برسد!
دوم اینکه، بهای نفت در هیچ شرایطی به بشکه ای زیر صد دلار سقوط نخواهد کرد چرا که برای تولید “شیل اویل” مقرون به صرفه نیست.
سوم اینکه؛ تحریم بانک مرکزی یک کشور حرف مفت است و به لحاظ فنی امکانپذیر نیست.
احمدی نژاد به رغم آنکه خود را “کارشناس ارشد” در تمام امور می دانست؛ ظاهراً همین نظرات را باور کرده بود و مطمئن از اینکه اتفاقی نخواهد افتاد؛ سرخوشانه آنها را در هر کوی و برزن تکرار می کرد.
روند وقایع اما نشان داد که در جهان امروز گویا کار نشد ندارد!
با وجود این تجربه، باز هم صداهای مشابه اینجا و آنجا و این بار بیشتر از سوی رسانه های نزدیک به دولت بلند شده است. گویی ما ایرانی ها عادت کرده ایم که به جای به رسمیت شناختن واقعیت و پیدا کردن راه حلی بر اساس آن، کلاً واقعیات را نادیده بگیریم و خیال خود را پریشان نکنیم!

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه  نیست.

نوشته های مشابه