جدول پخش برنامه ها

نام برنامه مجری/کارشناس نوع برنامه تهران
شب‌های رمضان -   00:30
پرسش و پاسخ رمضانی عبدالفتاح خدمتی تکرار اول 2:30
بینش صحیح اهل سنت عبدالحمید عالی تکرار اول 5:00
شب‌های رمضان -تکرار اول 7:30
پرسش و پاسخ عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم9:00
شیعه صفوی محمدباقر سجودی تکرار اول 11:00
بینش صحیح اهل سنت عبدالحمید عالی تکرار دوم 13:00
شب‌های رمضان - تکرار دوم 14:30
شیعه صفوی محمدباقر سجودی تکرار دوم 16:00
پرسش و پاسخ رمضانی عبدالفتاح خدمتی زنده 17:30
درس‌های زندگی محمدباقر سجودیزنده 19:30
اخبار--21:00
حقوق اهل سنتابراهیم احراریزنده21:30
پخش زنده نماز تراویح مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شب‌های رمضان- 00:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--01:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار اول2:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار اول05:00
شب‌های رمضان-تکرار اول7:30
اخبار--08:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
حقوق اهل سنتابراهیم احراریتکرار اول11:00
عناوین اخبار--12:30
درس‌های زندگیمحمدباقر سجودیتکرار دوم13:00
اخبار--14:00
شب‌های رمضان-تکرار دوم14:30
حقوق اهل سنتابراهیم احراریتکرار دوم16:00
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیزنده17:30
صدای ملت--19:00
صبح کلمهمحمدباقر سجودیتکرار19:00
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی /دکتر ضیاییزنده19:30
اخبار--21:00
گفتمان آزادسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدریزنده21:30
نماز تراویح مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شب‌های رمضان- 00:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--01:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار اول2:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی/دکتر ضیاییتکرار اول05:00
شب‌های رمضان-تکرار اول7:30
اخبار--08:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
تریبون آزادسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدریتکرار اول11:00
عناوین اخبار--12:30
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی/دکتر ضیاییتکرار دوم13:00
اخبار--14:00
شب‌های رمضان-تکرار دوم14:30
تریبون ازادسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدریتکرار دوم16:00
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیزنده17:30
صدای ملت--18:30
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیزنده19:30
اخبار--21:00
گفتمان آزادسیدعقیل هاشمیزنده21:30
نماز تراویح مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شب‌های رمضان- 00:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--01:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار اول2:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیتکرار اول05:00
شب‌های رمضان-تکرار اول7:30
اخبار--08:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
گفتمان آزادسیدعقیل هاشمیتکرار اول11:00
عناوین اخبار--12:30
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی/دکتر ضیاییتکرار دوم13:00
اخبار--14:00
شب‌های رمضان-تکرار دوم14:30
گفتمان ازادسیدعقیل هاشمیتکرار دوم16:00
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیزنده17:30
صدای ملت--18:30
روزنگار تاریخ رمضانسیدعقیل هاشمی/دکتر ضیاییزنده19:30
اخبار--21:00
پژواکعبدالقادر ترشابیزنده21:30
نماز تراویح مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شب‌های رمضان- 00:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--01:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار اول2:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
روزنگار تاریخ رمضانسیدعقیل هاشمی/دکتر ضیاییتکرار اول05:00
شب‌های رمضان-تکرار اول7:30
اخبار--08:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار اول11:00
عناوین اخبار--12:30
روزنگار تاریخ رمضانسیدعقیل هاشمی/دکتر ضیاییتکرار دوم13:00
اخبار--14:00
شب‌های رمضان-تکرار دوم14:30
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار دوم16:00
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیزنده17:30
صدای ملت--18:30
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیزنده19:30
اخبار--21:00
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیزنده21:30
نماز تراویح مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شب‌های رمضان- 00:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--01:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار اول2:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیتکرار اول05:00
شب‌های رمضان-تکرار اول7:30
اخبار--08:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول11:00
عناوین اخبار--12:30
روزنگار تاریخ رمضانمحمدابراهیم کیانی/عبدالقادر ترشابیتکرار دوم13:00
اخبار--14:00
شب‌های رمضان-تکرار دوم14:30
خیانت درگزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم16:00
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیزنده17:30
صدای ملت--18:30
روزنگار تاریخ رمضانسیدعقیل هاشمی/ابراهیم احراریزنده19:30
اخبار--21:00
میزگرد هفتهمحمدابراهیم کیانی/کارشناس مهمانزنده21:30
نماز تراویح مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
شب‌های رمضان- 00:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--01:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار اول2:30
خبر در ۱۰۰ ثانیه--04:00
روزنگار تاریخ رمضانسیدعقیل هاشمی/ابراهیم احراریتکرار اول05:00
شب‌های رمضان-تکرار اول7:30
اخبار--08:30
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم09:00
اخبار--10:30
میزگرد هفتهمحمدابراهیم کیانی/کارشناس مهمانتکرار اول11:00
عناوین اخبار--12:30
روزنگار تاریخ رمضانسیدعقیل هاشمی/ابراهیم احراریتکرار دوم13:00
اخبار--14:00
شب‌های رمضان-تکرار دوم14:30
میزگرد هفتهمحمدابراهیم کیانی/کارشناس مهمانتکرار دوم16:00
پرسش و پاسخ رمضانیعبدالفتاح خدمتیزنده17:30
صدای ملت--18:30
بینش صحیح اهل سنتعبدالحمید عالیزنده19:30
اخبار--21:00
شیعه صفویمحمدباقر سجودیزنده21:30
نماز تراویح مکه مکرمه-زنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.